menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Werkzaamheden projectgebied Kooi van Pen en Noordmanen 
2023-11-02

In onze directe omgeving wordt al jaren gewerkt aan het verbeteren van de biodiversiteit van de natuur. Hiervoor is al heel wat werk verzet, maar het gaat ook nog wel even duren...
In oktober is er bijvoorbeeld weer een 'Bericht van de boswachters' van Staatsbosbeheer verschenen waarin buurtgenoten worden geïnformeerd over de stand van zaken van de werkzaamheden in het deelgebied Kooi van Pen en het deelgebied Noordmanen. Hierbij ook de aankondiging van een inloopbijeenkomst op 9 november.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 9 november wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd om de werkzaamheden in het deelgebieden Kooi van Pen en Noordmanen nader toe te lichten. Deze bijeenkomst is van 19.00 - 21.30 uur bij Restaurant Geertien in Muggenbeet. U dient zich hiervoor aan te melden door een e-mail te sturen aan: noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl.

Deelgebied Kooi van Pen
Het deelgebied Kooi van Pen ligt tussen de Heuvengracht en de Rietweg. Sinds eind september is er begonnen met maaien en herstellen van een aantal ribben om in de toekomst het gebied makkelijker te kunnen beheren.
Bij het Kooibomenpad (fietspad tussen Nederland en Kalenberg) worden de werkzaamheden begin november weer opgepakt, zoals het verwijderen en herplanten van bomen.
Begin 2024 zullen in het zuidoostelijk deel van het deelgebied Kooi van Pen (en niet de eendenkooi!) bomen worden verwijderd om vervolgens open water te maken. Hiervoor worden de oude trekgaten van vroeger weer open gegraven. Hierdoor zal de biodiversiteit vergroot worden.

Deelgebied Noordmanen
Het deelgebied Noordmanen ligt tussen de Rietweg en Muggenbeet. Op dit moment wordt een aannemer uitgezocht die de inrichtingswerkzaamheden in dit gebied kan uitvoeren in de periode 2024 tot 2028, met aansluitend drie jaar beheer van de ingerichte delen. Na afloop van deze beheerperiode wordt het beheer van het gebied weer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Tijdens de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden blijven de pachters in het gebied het beheer uitvoeren.

Meer informatie
- Bericht van de Boswachter nummer 8, oktober 2023, klik hier
- Informatiebord Projectgebied Kooi van Pen, klik hier

Bron: Staatsbosbeheer


Herstelmaatregelen 'Deelgebied Kooi van Pen'