menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Pilot Baarlingerpolder 
2023-03-15

Tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken op 13 maart gaf Klaas de Lange (Zuivelboerderij De Weerribben in Nederland) een toelichting over de stand van zaken rondom de pilot Baarlingerpolder.
De Baarlingerpolder (ca. 600 hectare) ligt dicht tegen De Weerribben aan tussen de buurtschappen Baarlo en Nederland. In dit landbouwgebied is het noodzakelijk om de uitstoot van zowel stikstof als ammoniak fors terug te brengen, maar ook om bodemdaling tegen te gaan. In deze polder wonen en werken een 9-tal agrariërs.

Oprichten coöperatie
Op 7 december 2021 hebben de betrokken agrariers besloten een pilot te starten, waarin de provincie meedenkt over de financiering van het plan. De uitvoering van het plan zal zeker tien jaar in beslag nemen. Na een jaar zijn de boeren en Staatsbosbeheer nu zover dat er wordt overlegd over het oprichten van een coöperatie.
Deze pilot wordt landelijk én internationaal met grote interesse gevolgd, hoe hierbij een oplossing wordt gezocht voor o.a. het stikstofprobleem met bestaanszekerheid op de lange termijn voor agrarische bedrijven én verbetering van de natuur.