menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Bericht van de boswachters   
2021-12-16

In een nieuwsbrief praten de boswachters en projectleiders u bij over de extra werkzaamheden die nodig zijn om de biodiversiteit in De Weerribben te versterken. Het gaat dit keer met name om de projectgebieden 'De Kooi van Pen' (gebied tussen het Kooibomenpad en Wetering West, exclusief de eendenkooi) en 'Noordmanen' (gebied tussen Muggenbeet en Nederland).

Bomen verwijderen en aanplanten
Deze winter worden zaadbomen zoals wilg, els en berk en gevaarlijke bomen verwijderd langs het Kooibomenpad. Hier worden weer bomen en struiken (niet zaadvormende soorten) aangeplant, om ook in de toekomst het besloten karakter van het fietspad te behouden. Tijdens de werkzaamheden kan er korte tijd hinder worden ondervonden op het fietspad. Deze kan tijdelijk worden afgesloten, dit wordt aangegeven met bebording. Het streven is dat in de avonden en weekenden het fietspad toegankelijk is.

Schrapen van rietland
Behalve de werkzaamheden bij het Kooibomenpad wordt er ook in de omliggende terreinen rondom de Kooi van Pen werk uitgevoerd. De rietlanden worden hersteld (geplagd), waardoor de zeldzame veenmosrietlanden behouden blijven. Er zal ca. 22 hectare bomen en struiken verwijderd worden. Ook wordt er weer grondwerk verricht om de ribben en kraggen te herstellen (schrapen en opbouwen ribben)

Op de planning: trekgaten herstellen

Nadat de bomen verwijderd zijn, is er ruimte om een aantal trekgaten (verder) open te maken. Dit staat gepland vanaf februari tot het begin van het broedseizoen. Hierbij worden de historische patronen van dichtgegroeide trekgaten hersteld. Door meer open water te creƫren, herstelt de waterhuishouding en krijgen waterplanten de ruimte zich te ontwikkelen tot het zeer zeldzame trilveen.


Ontwerp provinciaal inpassingsplan Noordmanen
Gedeputeerde Staten (GS) neemt het provinciaal inpassingsplan (PIP) Noordmanen op 21 december in behandeling. Na vaststelling door GS liggen de stukken van 25-1-202 t/m 7-3-2022 ter inzage. Het ontwerp PIP wordt ook digitaal beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. In deze perioden van zes weken kan iedereen een zienswijze indienen.

Peilbuizen om effecten van natuurherstel in de omgeving te monitoren
In Wetering, Muggenbeet en in het agrarisch gebied van de Baarlingerpolder zijn peilbuizen geplaatst, zowel in het natuurterrein als in weilanden en op erven. Hiermee worden de effecten van de herstelmaatregelen op het waterpeil in de omgeving gemonitord. Daarbij wordt gekeken of de waterstanden binnen de waarden van de model-berekeningen blijven, of dat het nodig is om bij te sturen.

Boswachters Egbert Beens, Denny Kroeze en projectleiders Jacko Nijland en Ruben Nijlant

Meer informatie op deze website, klik hier
Nieuwsbrief - Bericht van de Boswachter nummer 5 - december 2021, klik hier


De Kampen - projectgebied 'Kooi van Pen'