menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Overlast motoren in Nederland 
2020-11-04

De gemeente Steenwijkerland heeft veel klachten van bewoners over recreatief verkeer in het buurtschap Nederland ontvangen. De klachten gingen over toertochten door het buurtschap Nederland, te hoge snelheden van het verkeer, geluidsoverlast en het gedrag van met name motorrijders. 

Naar aanleiding van deze klachten heeft de gemeente hebben verkeerstellingen gedaan in het buurtschap in de periode 10 t/m 27 april 2020. Deze tellingen zijn geanalyseerd, met als doel om de weggebruikers aan te manen hun snelheid te verminderen en rekening te houden met bewoners.
Opvallend is dat bleek dat bijna 78% van het verkeer door het buurtschap Nederland te hard reed.

Gesprek bewoners Nederland
Na evaluatie van het onderzoek in april 2020 heeft in september een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Steenwijkerland, de wijkagent (dhr. v.d. Heijden) en de bewoners van het buurtschap Nederland.
Het doel van het gesprek was om een oplossing proberen te vinden waarbij de weggebruikers aangemaand kunnen worden hun snelheid te verminderen en meer rekening gehouden kan worden met bewoners.

Resultaten onderzoek snelheid
- 78% reed harder dan 30 km/uur
- Maatgevende snelheid bij beide telpunten was ca 50 km/uur
- Maatgevende snelheid motoren was gemiddeld 8 a 9 km/uur hoger
- Hoogste snelheden werden in de middag bereikt

Oorzaak volgens onderzoek
- De Veldhuisweg en de Rietweg hebbe een maximaal 30 km zone, formeel is er geen 'Binnen bebouwde kom' zone. Eind jaren 90 is daarom de weg als 'Grijze weg' sober ingericht.
- Bij deze 'Grijze weg' is het ontwerp en het gebruik echter niet in overeenstemming.
- De inrichting van de weg binnen en buiten de kom vanhet buurtschap verschilt nauwelijks. De snelheid 60 km is ook denkbaar (95% rijdt langzamer dan 60 km/uur)
- Vroeger was er 80 km toegstaan, nu is het dus een 30 km zone.

Handhaving snelheid, gevaarlijk gedrag, geluid
De heer v.d. Heide van politie ligte tijdens het gesprek toe wat de politie momenteel doet om de overlast van motoren te voorkomen en wat hun voornemen is. Er is onderscheid tussen de lokale politie en het aparte verkeershandhavingsteam (VHT) dat in de regio actief is.
Er wordt bekeken of vanaf komend voorjaar (2021) het VHT meer ingezet kan worden om de overlast te beperken die motoren veroorzaken in het buurtschap Nederland, maar ook in Blankenham en op andere wegen in de omgeving. Naast handhaving op snelheid en gevaarlijk weggedrag is het VHT ook in bezit van apparatuur om motoren te controleren of ze wel aan de wettelijke normen voor geluid voldoen.

Proef gemeente Vijfheerenlanden
De heer Boekhout van de gemeente Steenwijkerland gaf aan dat in de gemeente Vijfheerenlanden de zelfde problematiek speelt als hier.
Binnenkort start een pilot in Vijfheerenlanden om wat aan deze
overlast te doen. De pilot houdt in dat met alle partijen een bord wordt ontworpen die een beroep doet op de motorrijders, zoals bijvoorbeeld: 'Let op hier wordt gewoond, matig uw snelheid, gedraag u'.
Deze pilot start eind augustus/begin september 2020. In afwachting van het resultaat van deze pilot wordt met eventuele aanpassingen bekeken of zo'n bord ook een meerwaarde heeft voor het buurtschap Nederland. Er zal dan in het voorjaar van 2021 een proef worden opgezet die vergelijkbaar moet zijn met die in de gemeente Vijfheerenlanden.
De heer Jan Bezemer uit Nederland vertegenwoordigt het buurtschap Nederland en treedt ook op als contactpersoon van de gemeente Steenwijkerland m.b.t. deze pilot.

Bron: gemeente Steenwijkerland en Jan Bezemer

Voor analyse verkeerstellingen Nederland 10-04 t/m 27-04-2020, klik hier
Voor verslag 16-09-2020, klik hier