menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Wieden ter inzage  
2020-03-21

In het Natura 2000-gebied De Wieden gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 17 december 2019 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Dit plan gaat ook over de herinrichting van de omgeving van Muggenbeet.
Het ontwerp-PIP De Wieden ligt inclusief bijlagen ter inzage van 24 maart tot en met 4 mei 2020.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied De Wieden richt zich vooral op het creëren van leefgebied voor verschillende moerasvogels en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden.

Waar inzien?
Het ontwerp-PIP De Wieden ligt samen met het inrichtingsplan, MER (milieueffectrapportage), reactienota en gecoördineerde ontwerp-vergunningen ter inzage van 24 maart tot en met 4 mei 2020.
Het ontwerp PIP is digitaal beschikbaar via: http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar in te zien op het gemeentehuis Steenwijkerland (Vendelweg 1, STEENWIJK) en het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).
De voorgestelde inrichtingsmaatregelen rondom Muggenbeet staan in hoofdstuk 3 (3.5.1 Deelgebied 6: Muggenbeet)

Indienen reactie
In de periode van ter inzage legging kunt u uw reactie bij voorkeur digitaal indienen via e-mail: Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘De Wieden, nummer 3887141’.
Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen.

Geen inloopbijeenkomst vanwege het Corona-virus
Tijdens de periode van de ter inzage legging van een Ontwerp-PIP organiseren wij normaal gesproken een inloopbijeenkomst. Ter plekke kunnen dan de stukken worden ingezien en vragen worden gesteld.
In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus hebben wij besloten deze keer hiervan af te zien. Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk informeren. Daarom kunt u:
-voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze contact opnemen met de heer Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.
-voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces terecht bij de projectleider voor De Wieden, de heer Gerco Dam, G.Dam@overijssel.nl, (038) 499 73 44.

Bron: Provincie Overijssel


Een voorbeeld van een schetsontwerp Muggenbeet (Arcadis, 2018e)