menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inloopavond - Renovatie gemaal Wetering
2017-09-10 23:00:00
 
Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft ingestemd met de realisatie van de derde fase van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. Dit gaat om optimalisering in 2017/2018 van het waterpeilbeheer in de polder Wetering. Hiervoor wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Verbetering stroomvoorziening gemaal

Het poldergemaal Wetering zal een grotere capaciteit moeten krijgen om in de toekomst (inklinken bodem en veranderend klimaat) voldoende drooglegging te kunnen garanderen. In het bestaande gemaal staan drie pompen, maar de stroomtoevoer is geschikt voor het laten draaien van twee van de drie pompen. Dat betekent dat allereerst de aanvoer van stroom moet worden vergroot. Tijdens de test van de waterbergingen afgelopen winter is gebleken dat de bergingen nog niet binnen twee weken weer op normaal peil kunnen worden gebracht. Met de voorgenomen capaciteitsvergroting van poldergemaal Wetering zal ook aan deze eis kunnen worden voldaan. Daarnaast is ook extra gemaalcapaciteit nodig om een flexibel peilbeheer te kunnen voeren.
 
Monument
Het uit 1941 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk beschermd monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft en vraagt aanpassing van het gemaal grote zorgvuldigheid.
 
Mogelijke overlast
Het waterschap organiseert enkele bijeenkomsten om met de direct omwonenden af te stemmen op welke manier de overlast tijdens de bouwperiode tot een minimum kan worden beperkt. De eerste inloopavond is 11 september van 19.00 tot 21.00 uur bij restaurant An’t Waeter. Met de provincie Overijssel vindt als beheerder van de vaarweg Wetering afstemming plaats. Dit gaat om aanpassingen oeverbescherming en de maatregelen voor beperking van overlast voor het watertoerisme tijdens de uitvoeringsperiode.
 
Wat is er tot nu toe uitgevoerd
In 2012 heeft het waterschapsbestuur het Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders (zie onderstaand kaartje) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer.
De bandbreedte van het streefpeil van het oppervlaktewater wordt dan voor polder Wetering-Oost -2.90 tot -3.25 meter NAP.
De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn inmiddels afgerond (fase 1 en 2). De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer volgt in een later stadium.
 
Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Officiƫle uitnodiging - Inloopavond 11 september: klik hier
Meer informatie over de historie van het gemaal Wetering, klik hier
Meer informatie over project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’, klik hier