menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatieavond DLG nieuwe inrichting polders
2010-05-19 23:00:00


Dienst Landelijk Gebied heeft 19 mei 2010 een informatieavond georganiseerd in de Wielewaal in Scheerwolde over de nieuwe inrichting van de polders Wetering Oost en Wetering West. Vanuit de streek waren veel bewoners die belangstelling toonden.

Informatie
Na een korte opening van de voorzitter van de Landinrichtingscommissie NW Overijssel, de heer Haan, presenteerde mevrouw Tuinstra een presentatie waarin ze in het kort inging op de tot stand koming van de huidige plannen en ze gaf daarnaast extra uitleg over wat in welke polder gepland staat. Diverse tekeningen gaven de geplande inrichting aan van de beide polders.
Het traject van het geplande vrij liggende fietspad werd uitgelegd. Verder werd een toelichting gegeven over welke natuurdoelen in de beide polders gepland zijn en waar. Met name de rietcultuur in beide polders kreeg de nodige aandacht. Mevrouw Tuinstra legde verder nog de functie waterberging uit, die ook  in beide polders gepland staan.
Het verzoek vanuit de bewoners om het oude wandelpad van Nederland naar Wetering door polder Wetering West te herstellen is afgewezen. In de hele polder Wetering West zal geen wandelpad komen. De recreatieve voorzieningen zoals een wandelpad, informatiepanelen, twee parkeerplaatsen en een observatiepunt zullen in polder Wetering Oost komen.

Tijdens de pauze was er de mogelijkheid om naar aanleiding van de informatie die al gegeven was en een betere bestudering van de kaarten extra uitleg te vragen aan de aanwezige leden van de Landinrichtingscommissie en diverse ambtenaren van de gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest en Wieden en Dienst Landelijk Gebied.

Na de pauze werden de algemene vragen beantwoord die er nog bij de aanwezigen waren.
Hierbij werd door het waterschap nog iets verder een toelichting gegeven over het waterpeil van de kwelsloot in de geplande bufferzone.
Door de gemeente-ambtenaar (Mw Hofsink) werd duidelijk aangegeven dat een extra fietsbrug bij het gemaal er niet komt.
Ook de gevraagde 0-meting van de huidige stand van zaken van het aantal muggen bij Wetering West is afgewezen door de Adviescommissie van de Landinrichting.

Persbericht
Naar aanleiding van het krantenbericht in de Steenwijker Courant naar aanleiding van een persconferentie van de gemeene, werd er nog een extra toelichting gegeven op de geplande natuurontwikkeling bij 'Het Spiek'. Dit zijn de landbouwgronden in het verlengde van de Veldhuisweg bij de N333. Hier wordt evenwijdig aan de Roomsloot een strook moeras gepland en het resterende deel tot de weg wordt ingericht als weidevogelgebied.
In het krantenartikel wordt ook gesproken over een geplande parallelweg langs de N333. Dit betreft het deel van de Weteringbrug richting Steenwijk. Hier worden gronden met de ruilverkaveling 'vrij gemaakt' om eventueel te gebruiken als er een parallelweg moet komen om de weg als 80 km weg in te richten. Het deel van de N333 van de Weteringbrug richting Blokzijl zal hiervoor niet in aanmerking komen.

Vervolg
Naar aanleiding van de reacties van de aanwezigen tijdens deze informatiebijeenkomst en de uitkomsten van enkele onderzoeken - die nog lopen - zal de Landinrichtingscommissie waarschijnlijk op 25 juni 2010 de geplande inrichting van de beide polders vasstellen en voorleggen aan de Provincie. Hierna zullen de wijziging van de bestemmingsplannen, aanvragen van vergunningen en een MER-procedure worden gestart, waarbij inspraak mogelijk is voor hen die dat nodig vindt.

Het verslag van deze informatieavond zal te zijner tijd beschikbaar komen en worden gepubliceerd op de website van de Landinrichtingscommissie NW Overijssl (www.noordwestoverijssel.nl). Tevens zal het verslag op deze website te bekijken zijn.

Impressie van de bijeenkomst en enkele kaarten met de geplande inrichting van de beide polders: klik hier