menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Landinrichtingsproject Noordwest Overijssel


Binnen het Landinrichtingsproject Noordwest Overijssel ligt de opgave om ruim 1.500 hectare nieuwe natuur te realiseren rond de natuurgebieden Wieden en Weerribben.
In het Raamplan Landinrichting is vastgelegd waar nieuwe natuurgebieden zullen worden ingericht.
 

Wetering Oost en Wetering West
Voor de nieuwe natuurgebieden Wetering-Oost en Wetering-West is op 17 februari 2012 de inrichting vastgesteld en zijn de procedures gestart onder de naam 'Inrichtingsplan Scheerwolde'.
Hierin zijn ook meegenomen nieuwe natuur bij Muggenbeet en Meenthebrug Noord.

Project afgerond 
Vanaf juli 2014 wordt er geen spreekuur voor Wetering Oost en -West meer gehouden. Het project is eind 2014 afgerond en de heringerichte gronden zijn van DLG overgedragen aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Voor het beheer van de nieuw ingerichte gebieden zijn de volgende afspraken gemaakt: klik hier

Informatieborden en folder
Bij de kruising Rietweg en Scheerebrug en bij de uitkijktoren, de Twitterhut, op de kruising Lutijnweg en Konining Julianaweg is een informatiebord geplaatst over de werkzaamheden in de polders. Tevens is er een informatiefolder: 'Droge voeten en nieuwe natuur' uitgebracht. Voor de folder klik hier

Updates
Er zijn in de afgelopen jaren veel inrichtingsvarianten de revue gepasseerd.

Hieronder kunt u de diverse fases van het project vinden. 

2014

29-08-2014
Grote belangstelling feestelijke oplevering
Meer informatie, klik hier

25-07-2014

Oplevering natuurinrichting en faunapassage
Meer informatie, klik hier

05-03-2014
Definitieve afsluiting deel Koningin Julianaweg
Meer informatie, klik hier

16-01-2014
Nieuwe wilgen voor purperreigers
Meer informatie, klik hier

2013
23-12-2013
Nieuwe fietsbrug bij Wetering Oost
Meer informatie, klik hier

19-12-2013
Nieuwsbrief DLG en aannemerscombinatie Roelofs-de Waard
Meer informatie, klik hier

30-09-2013
Kantelstuw geplaatst voor waterberging
Meer informatie, klik hier

30-08-2013
Heiwerkzaamheden N333
Meer informatie, klik hier

29-08-2013
Inloopspreekuur DLG gewijzigd
Meer informatie, klik hier

24-07-2013

Informatie werkzaamheden polders
Meer informatie, klik hier

15-06-2013
Open dag van 10:00 uur tot 15:00 uur.
Er zijn gedurende die tijd doorlopend rondleidingen (met een paardentram) door het gebied.
Er zal ook een bootje heen-en-weer varen tussen de keet aan Wetering West en het haventje bij Wetering Oost.
Meer informatie, klik hier

26-04-2013
Bewonersbrief van aannemerscombinatie Roelofs en De Waard, klik hier

2012

03-03-2013
Natuur maakt plaats voor natuur, klik hier

04-12-2012

Stand van zaken Wetering Oost en - West, klik hier

17-09-2012

Informatieavond DLG - Muggenbeet, klik hier

06-07-2012
Update Landinrichting, klik hier

26-04-2012
Inloopbijeenkomst 'Ontwerp-Inrichtingsplan Scheerwolde'
15.00 - 21.00 uur Streekcentrum Wielewaal, Scheerwolde, meer informatie klik hier
voor 'verslag' inloopbijeenkomst 26-04, klik hier

17-02-2012
Herinrichting natuur polders Wetering vóór 2014, klik
hier

Vastgestelde plankaart Inrichtingsplan Scheerwolde, klik hier

12-01-2012
Impasse uitvoering herinrichting polders Wetering doorbroken, klik hier

 

2011

26-10-2011
Meer geld van provincie naar Noordwest Overijssel, klik hier

12-10-2011
Moeilijke beslissing Provinciale Staten over het landelijk gebied, klik hier

12-10-2011
Voorontwerp bestemmingsplan 'Fietspad Giethoornse meer' ter inzage (tot 22-11-2011), klik
hier


31-08-2011
Voorontwerp bestemmingsplannen Wetering Oost en - West ter inzage (tot 11-10-2011), klik
hier


06-07-2011
Voorlichtingsavond 'Inrichtingsplan Scheerwolde', klik hier

15-04-2011
Druk bezochte vergadering 'Landinrichting', klik hier

03-03-2011
Natuurinrichtingsplannen weer aangepast, klik hier

19-01-2011
Geen plaats voor commercieel rietland, klik
hier

2010

01-12-2010
Vraagtekens over commerciële rietteelt in Wetering Oost en - West, klik hier

25-06-2010
Inrichtingsplannen Wetering Oost, Wetering West en 't Spiek vastgesteld, klik hier


19-05-2010
Voorlichtingsavond plannen Wetering-Oost en Wetering-West, klik
hier

07-04-2010
Reactienota van praatavond over fietspad gereed, klik hier


05-02-2010
Landmetigen door Grontmij langs Wetering West. Meer informatie. klik hier


12-01-2010
Praatavond voor betrokken bewoners over nieuw aan te leggen vrijliggend fietspad in gebieden Wetering-Oost en Wetering-West. Meer informatie, klik hier

2009

20-03-2009
De Adviescommissie van de Landinrichting NW Overijssel heeft een keus gemaakt voor een globale inrichting met een droge bufferzone. Meer informatie, klik hier

12-05-2009
Informatieavond over de inrichting van deel polder Wetering Oost. Meer informatie, klik hier

23-09-2009
Informatieavond over de inrichting van polders Wetering Oost en Wetering West. Meer informatie, klik hier

Economische vitaliteit deelgebied Scheerwolde
Hoofddoelstelling voor dit thema is het vergroten van aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatiemogelijkheden in Noordwest Overijssel. Daarmee wordt bijgedragen aan het creëren van werkgelegenheid ter compensatie van de verliezen in de agrarische sector en wordt voldaan aan de recreatiebehoeften van de inwoners in het gebied en van de toeristen.

Aan de noordzijde langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl komt ter hoogte van de Meenthebrug een aanlegvoorziening buiten de vaarroute die geschikt is voor de tijdelijke aanleg van boten. Daarbij wordt de huidige kade deels verlegd.
Door de aanleg van een vrij liggend fietspad vanaf de Vlodderbrug (via Wetering-Oost, - West, Oeverweg) tot aan de Thijssengracht wordt de fietspadenstructuur binnen deelgebied Scheerwolde sterk verbeterd. Het gebied wordt hierdoor recreatief aantrekkelijker.

Roomsloot-Veldhuisweg
Tussen de Roomsloot en de Veldhuisweg ligt het nieuwe natuurgebied Roomsloot-Veldhuisweg (89 hectare). 
Er zijn weidevogelgraslanden gerealiseerd. Een aantal bestaande watergangen zijn voorzien van flauwe oevers (moerasachtige stroken) die interessant zijn voor foeragerende vogels. 
Langs de Roomsloot is een moerasstrook ontwikkeld.
 
De werkzaamheden zijn gestart najaar 2008 en zijn afgerond. 

Meer informatie zie:
www.noordwestoverijssel.nl