menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Bestemmingsplannen


Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland

Het ontwerp van Omgevingsplan voor het buitengebied van Steenwijkerland ligt ter inzage tot 3 augstus 2017.
Het Omgevingsplan Buitengebied komt in de plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening die nu voor het buitengebied gelden. In het plan worden in onze streek de bestemmingen omschreven van Muggenbeet, Nederland, Oeverweg en omgeving, voorzover er niet een recente bestemmingsplan voor een perceel is vastgesteld.
Meer informatie, klik
hier

Beheersverordening Wetering
In april 2017 is de Beheersverordening Wetering vastgesteld.
Deze regeling heeft betrekking op de kern Wetering. Met de vaststelling van de verordening wordt het bestemmingsplan ‘Wetering’, dat is vastgesteld op 23-01-2007, herzien. Meer informatie, klik hier

Bestemmingsplan Wetering

Het bestemmingsplan Wetering voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch-juridische regeling voor de buurtschap Wetering. De herziening is nodig, omdat de voorgaande bestemmingsplannen voor Wetering (het bestemmingsplan Buitengebied - Jong Ontginningslandschap en De Wetering van de voormalige gemeente IJsselham uit 1984 en de diverse partiĆ«le herzieningen van dit plan) hun actualiteit verloren hebben.

Door de Raad van State in Den Haag is het bestemmingsplan Wetering eind 2008 definitief vastgesteld.

Het bestemmingsplan Wetering (excl kaart), klik hier

Plankaart Wetering (zuidelijke deel), klik hier
Plankaart Wetering (noordelijke deel), nog niet door de gemeente toegestuurd
(red. d.d. 29-03-2011)

Bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland 2007

Voor het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland wordt ook een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Er is een inventarisatie geweest van het huidige gebruik van de percelen. Deze perceel-inventarisatie heeft geleid tot een voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland.

Naar aanleiding hiervan heeft in de zomer van 2008 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenwijkerland 2007’ ter inzage gelegen. De gemeenteraad heeft dit plan tot nu echter nog niet vastgesteld. Omdat het inmiddels ruim drie jaar geleden is dat het plan ter inzage lag, is besloten om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ter voorbereiding daarop is eerst een beleidsnotitie geschreven. Daarin staan de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan.

 

Deze notitie ligt van 13 december 2011 t/m 16 januari 2012 voor iedereen ter inzage, zowel in het gemeentehuis, als op de website van de gemeente Steenwijkerland.


16-01-2012
Inloopgelegenheid beleidsnotitie, klik hier
 
Bestemmingsplanwijzigigen in het kader van de Landinrichting Noordwest Overijssel

26-04-2012
Ontwerp Inrichtingsplan Scheerwolde, waaronder bestemmingsplan 'Polder Wetering Oost en - West', klik hier

31-08-2011
Voorontwerpbestemmingsplan 'Polder Wetering Oost en - West', klik hier

12-10-2011
Voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Giethoornse meer', klik hier

Bestemmingsplan Woon- en Recreatiepark Scheerwolde

06-07-2012
Het recreatiepark met de naam: 'Nieuw Giethoorn' is van de baan, klik hier 

Voor de 'Gele Vlek' bij Scheerwolde is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft op 22 april 2008 het bestemmingsplan Woon- en recreatiepark Scheerwolde gewijzigd vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op de realisatie van een woongebied met circa 52 woningen, recreatiepark met circa 260 recreatiewoningen en een passantenhaven en waterplas gelegen tussen Scheerwolde en Wetering.

 

Ten behoeve van de besluitvorming voor het vaststellen van het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage opgesteld. Daarnaast zijn er diverse andere onderzoeken uitgevoerd. De stukken hebben met ingang van 7 mei 2008 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen op het gemeentehuis in Steenwijk.

 

Meer informatie zie website gemeente Steenwijkerland: bestemmingsplan Woon- en recreatiepark Scheerwolde 

 

02-12-2008
Volgens dhr. Mulder van de gemeente Steenwijkerland zal de Raad van State in februari 2009 een uitspraak doen op beide schorsingsverzoeken. Als de schorsings-verzoeken geweigerd worden zullen de bouwwerkzaamheden vlak hierna beginnen. Als de schorsingsverzoeken worden toegekend zal er waarschijnlijk in november 2009 een definitieve beroepsuitspraak komen door de Raad van State.

Na het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op het bestemmingsplan ‘Woon- en recreatiepark Scheerwolde’ zijn er twee schorsingsverzoeken naar de Raad van State in Den Haag gegaan.

 

20-02-2009
Raad van State schort uitspraak over aanleg van het recreatiepark en recreatieplas Scheeremeer op. Er moet meer onderzoek komen.

Meer informatie klik hier

18-03-2009

'Herikerberg Vastgoed' heeft naam gekozen voor recreatiepark: Residence Nieuw Giethoorn

Meer informatie klik hier

15-05-2009
Raad van State wijst verzoek van opheffing schorsing af met betrekking tot wijziging bestemmingsplan voor de aanleg van het recreatiepark.

Meer informatie klik hier

03-12-2009
Hoorzitting Raad van State: Meer informatie klik hier

03-03-2010
Uitspraak Raad van State: Meer informatie klik hier

25-05-2010
Ontwikkeling recreatiepark staat even stil, klik hier

16-12-2010
Stand van zaken 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde', klik hier

30-03-2011
Inspraak Scheerhaven gestart, klik hier