menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Lidmaatschap/Contributie


Bewoners die woonachtig zijn in Wetering, Nederland, Muggenbeet, Oeverweg en Steenwijkerdiep Zuid (nummers 12 t/m 15a) kunnen lid worden van de vereniging, als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het doel van de vereniging onderschrijven.

Per adres wordt slechts één persoon als lid ingeschreven.

Voor meer informatie over het lidmaatschap zie statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Contributie leden
De contributie per lid (huishouden) bedraagt € 10,00 per jaar, voor meer informatie klik hier.

Aan het eind van het jaar krijgt u een reminder om dit bedrag per bank over te schrijven. .

Donateurs
Voor (oud)bewoners en belangstellenden die niet woonachtig zijn in het bovenstaande werkgebied van de vereniging is het mogelijk om donateur te worden. De contributie voor donateurs is eveneens € 10,= per huishouden. Zij kunnen de ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben echter dan geen stemrecht.

Overschrijving per bank
Wanneer u geld overmaakt per bank, dan graag voor het einde van het jaar overmaken op:
rekening nummer: NL92RABO0301846200 t.n.v. Plaatselijk Nut Wetering eo,
onder vermelding van: Contributie ..jaartal..